Ei salaliittoteorioita vaan historian tosiasioita

Kasary:n puheenjohtaja Janne Hälinen kommentoi sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevia näkemyksiäni (NP 31.10.). Hälinen ei kuitenkaan näytä perehtyneen siihen, mitä olen kirjoissani Miten tähän on tultu? ja Avioliitto ja perhe sekä lausunnossani eduskunnan lakivaliokunnalle 7.5.2014 esittänyt. 

Jos Hälinen olisi tutustunut teksteihini, hänelle olisi selvinnyt, että en ole esittänyt salaliittoväitteitä, vaan olen akateemisiin lähteisiin nojaten palauttanut keskusteluun sen aatehistoriallisen tosiasian, että amerikkalaisperäinen kansainvälinen homoliike ja sukupuolineutraalin avioliittolain ajaminen kumpuavat läntisen marxismin ja postmodernin jälkimarxismin ideologioista, joissa ns. seksuaalinen vapautuminen ja perinteisen heteronormatiivisen ja patriarkaalisen avioliitto- ja perhekäsityksen hylkääminen on mielletty oleellisiksi kapitalisminvastaisen taistelun välineiksi. 

Jo Marx ja Engels katsoivat, että ns. perinteinen porvarillinen perhe muodostaa kapitalistisen yhteiskunnan perustuksen. Tämän perustan heikentäminen horjuttaa kapitalismia ja päinvastoin. Vapaa markkinatalous edellyttää kestävästi toimiakseen perinteisiä ehyitä perheitä yhteiskunnan sosiaalisena ja taloudellisena perusyksikkönä. 

Biologisen isän ja äidin kestävän avioliiton varaan rakentuva perhe pystyy parhaiten kasvattamaan orgaanisiin sosiaalisiin siteisiinsä juurtuneita vapaita ja siveellisiä yksilöitä, vastuullisia kansalaisia ja vapailla markkinoilla toimijoita. Tällainen perhe on yhteiskunnan paras hyvinvointipalvelu ja turvaverkko. 

Tästä syystä sekä konservatiivien että klassisten liberaalien ja libertaarien on johdonmukaista puolustaa perinteisen avioliiton ja perheen yhteiskunnallista asemaa. 

Kun perheet hajoavat tai kun lasten kannalta ideaalisinta perherakennetta aletaan valtiojohtoisesti murtaa huonoilla perhepoliittisilla kannustimilla kuten perinteisen avioliiton juridinen erityisasema lakkauttamalla, ovat seuraukset paitsi asosiaalisia myös valtion vastuuta ja julkisia taloudellisia menoja oleellisesti lisääviä eli sosialistisia. 

Kuten lakivaliokuntalausunnossani perustelin, sukupuolineutraalin avioliittolain säätäminen olisi melko paljon pois melko monelta, etenkin lapsilta, ja paisuttaisi jo nyt kriittisen rajan yli pursunnutta hyvinvointivaltiota entisestään. Sosialistis-utopististen yhteiskuntakokeiden innoittamilla pyrkimyksillä "parempaan maailmaan" on aina tuhoisa hintansa, jota kokoomuslaisten tuskin kannattaa lähteä entisestään nostamaan.