Lausuma koskien rehtori Keijo Hämäläisen vastinetta hallintokanteluuni Dnro 10/03.06.00.00/2018

Vastineessaan (27.8. 2018) hallintokanteluuni rehtori Keijo Hämäläinen katsoo, että "Jyväskylän yliopiston rehtorilla on oikeus ja suoranainen velvollisuus osallistua niin Jyväskylän yliopistoa koskevaan kuin myös yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun." Tältä osin hän katsoo toimineensa "Jyväskylän yliopiston edun ja rehtorille kuuluvan toimivallan mukaisesti."

 Liittyen rehtorin vastineeseen lausun kunnioittavasti seuraavaa.

Rehtorin kannanottoja twitterissä 1.8., useissa valtakunnan päämedioissa 2.8. ja Helsingin Sanomien haastattelussa 4.8. ei voida pitää hänen vastineessa kuvaamallaan tavalla osallistumisena yhteiskunnalliseen keskusteluun, vaan hän on yliopiston puolesta ja rehtorin arvovallalla julkisesti pitänyt toimintaani sopimattomana ja irtisanoutunut kirjoituksestani "Kampanja pedofilian laillistamiseksi".

Rehtori olisi voinut ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ilmaista yliopiston kannan ylioppilaskunnan esittämään huolenaiheeseen yleisellä tasolla: "Olemme sitoutuneet kohtelemaan jokaista yksilöä ja ryhmää kunnioittavasti ja arvokkaasti. Opetuksemme pohjautuu tieteeseen, ei ideologiaan ja mielipiteisiin." Samalla hän olisi voinut todeta yliopiston kunnioittavan työntekijöidensä oikeusturvaa, niin että yliopisto voi ottaa kantaa Puolimatkan mahdolliseen syyllisyyteen vasta kun asia on tutkittu ja Puolimatkaa on kuultu.

Tällä tavalla väärinkäsityksiltä olisi vältytty samalla kun olisi korostettu yliopiston arvoja kaikkien kunnioittamisesta ja niitä olisi käytännössä toteutettu myös suhteessa omaan työntekijään. Nyt sen sijaan yliopisto irtisanoutui työntekijän kirjoituksesta työntekijää kuulematta. Perustava hermeneuttinen tosiasia on, että jokainen tulkitsee tekstejä oman viitekehyksensä ehdoilla ja siksi teksteihin helposti projisoidaan omien ennakkoluulojen pohjalta merkityksiä, joita teksteissä ei ole.

 Pyrin seuraavassa osoittamaan, että rehtori on toiminnallaan loukannut perustuslain turvaamaa sananvapautta, joka merkitsee oikeutta kannanottoon myös kiistanalaisissa kysymyksissä. Näin tehdessään rehtori epäsuorasti loukkaa myös korkeimman opetuksen ja tutkimuksen vapautta.

 Blogikirjoitukseni "Kampanja pedofilian laillistamiseksi" ei kuulu yliopistollisen toiminnan, tutkimuksen tai opetuksen alaan vaan perustuslain suojaaman ilmaisuvapauden piiriin.  Rehtorilla ei ollut mitään perustetta yliopiston puolesta puuttua kirjoitukseen tai käytyyn mielipiteenvaihtoon. Kirjoitukseni on sisällöltään asiallinen eikä loukkaa millään tavalla yhdenvertaisuutta tai seksuaalivähemmistöjä.

 Rehtori on julkisesti irtisanoutunut blogikirjoitukseni sisällöstä perehtymättä riittävästi kirjoituksen sisältöön ja siinä esitettyihin argumentteihin. Perehtyminen olisi tehnyt selväksi, että kirjoituksessa ei käsitellä homoseksuaalisuutta tai vähemmistöjen oikeuksia, ellei sellaiseksi katsota negatiivista suhtautumista pedofiiliseen käyttäytymiseen, joka sekin on ilmaistu vain implisiittisesti. Puutteellisen perehtymisensä vuoksi rehtori on erehtynyt tulkitsemaan kirjoituksen yhdenvertaisuutta loukkaavaksi ja yliopiston opetuksen ja opiskelun laatua vahingoittavaksi, jollainen kirjoitus ei missään tapauksessa ole.

Rehtorin julkinen irtisanoutuminen kirjoituksen sisällöstä on omiaan rajoittamaan tieteellisessä kirjallisuudessa ja tutkijoiden kirjoituksissa esitettyjen tutkimustulosten ja argumenttien julkista käsittelyä, joista kirjoitus pääosin koostuu. Rehtorin toimintatapa on tältä osin jyrkässä ristiriidassa tutkimuksen ja opetuksen vapauden periaatteen kanssa. Irtisanoutuessaan kirjoituksesta rehtori on yliopiston puolesta sitonut yliopiston linjan yhteen tietynsuuntaiseen ideologiseen näkemykseen. Asettuessaan tukemaan yhtä poliittista ja maailmankatsomuksellista ryhmää, hän loukkaa toista. Lisäksi hän viestii, että väärää kantaa edustavien työntekijöiden oikeusturvaa ei kunnioiteta. Menettelyllään rehtori rajoittaa myös tutkimuksen ja opetuksen vapautta ohjeistaessaan esittämään vain hänen omaksumansa yhdensuuntaisen näkemyksen mukaisia lausumia. Sen perusteella erilaisten näkemysten esittäminen ja niistä keskusteleminen ei olisi hyväksyttävää.

Tällainen ideologinen politiikka heikentää yliopiston arvostusta kansalaisten silmissä. Keskisuomalaisen kirjoituksessa Jyväskylän yliopiston on sanottu ohjautuvan "politiikan narussa". Yliopistoa on syytetty paluusta stalinismiin: "kansanviholliseksi" leimattu työntekijä asetetaan julkisen kivittämisen kohteeksi. Rehtorin johtamistaitoa on epäilty: ensin hutkitaan, sitten tutkitaan. Tällainen kirjoittelu heijastaa yliopiston heikentynyttä arvostusta kansalaisten silmissä.

Rehtorin tehtäviin kuuluu sinänsä selvittää opiskelijoiden esittämiä reklamaatioita ja huolenaiheita, kunhan selvittäminen tapahtuu asianmukaisella tavalla jo todettujen tosiasioiden perusteella.

Rehtori toteaa vastineessaan, ettei hän ole tiedotusvälineille antamissaan haastatteluissa "määritellyt tai vaatinut" Puolimatkaan kohdistuvia hallinnollisia tai työoikeudellisia seuraamuksia. Tällä tavalla hänen kannanottojaan on kuitenkin tulkittu. Helsingin Sanomat siteeraa Hämäläistä: "Suomessa työsuhteen purkamisen kynnys on erittäin korkea, eikä Puolimatkalla ole yhtään kirjallista varoitusta taustalla. Keskustelemme yhdessä asiasta, minkä jälkeen meillä on normaalit työnantajan kurinpidolliset toimenpiteet käytössä."

Helsingin Sanomat jatkaa: "Kurinpidollisilla toimenpiteillä Hämäläinen tarkoittaa huomautusta, varoitusta tai työsuhteen päättämistä. Tämän lisäksi yliopistolla on Hämäläisen mukaan mahdollisuus puuttua Puolimatkan opetukseen."

Jos rehtori olisi esittänyt alkuperäisen lausuntonsa yleisellä ja periaatteellisella tasolla, hän olisi voinut kokonaan torjua keskustelun rangaistusseuraamuksista vedoten siihen, ettei edes syyllisyyttä ole vielä todettu. Nyt lukijalle voi syntyä vaikutelma, että syyllisyys on jo todettu, on vain kysymys rangaistusasteen määrittämisestä.

Riippumatta siitä, mitä rehtori tarkoitti puheellaan, monet ovat mieltäneet hänen puheensa niin, että minua uhkaa erottaminen yliopistosta; työsuhteesta erottaminen on hänen ensimmäiseksi nostamansa vaihtoehto. Tällöin herää kysymys, pitäisikö rehtoriin itseensä soveltaa hänen haastattelussa puolustamaansa periaatetta: "Kun katsoo kirjoituksen sisältöä ja sen aiheuttamaa mielipahaa laajassa osassa väestöä, ei se ehkä enää selittämällä parane, että mitä on oikeasti tarkoittanut."

Rehtori toteaa vastineessaan, että "Puolimatkaan ei ole kohdistettu hallinnollisia tai työoikeudellisia seuraamuksia".

Tämän lausunnon osalta on huomattava, että asiaani koskeva tutkimusprosessi on vielä kesken. Toisin sanoen, on täysin mahdollista, että rehtorin tarkoituksena on kohdistaa minuun tällaisia hallinnollisia tai työoikeudellisia seuraamuksia. Siksi mielestäni tämän hallintokantelun lopullinen ratkaisu pitäisikin tehdä vasta tilanteessa, jossa pystytään näkemään, mikä on prosessin lopputulos, ja millä tavalla rehtorin menettelytapavirhe on vääristänyt prosessia ja sen lopputulosta.

Vastineessaan rehtori kuvaa 16.8. 2018 pidetyn keskustelun tarkoitusta näin: "Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella huolesta, joka on esitetty Jyväskylän yliopiston tasa-arvoisesta ja turvallisesta opiskeluympäristöstä."

Kyseisessä tapaamisessa minulle ehdotettiin, että pyytäisin vapautusta syyskuun peruskurssin luennosta. Perusteluna oli se, että voisin kokea vaikeaksi pitää luennon tässä tilanteessa. Tämä ehdotus voidaan tulkita työnjohdolliseksi. Kieltäydyin tästä ehdotuksesta, koska se mielestäni perustuu väärään tilanneanalyysiin: koko kohu on keinotekoisesti luotu poliittisia tarkoitusperiä palvelemaan. Minulla on hyvät suhteet opiskelijoihin. Kohun keskellä oleva vihreän kaupunginvaltuutetun ja Touko Aallon eduskunta-avustajan Irina Tuokon Keskisuomalaisessa esittämä kritiikki opetuksestani koskee jotakin niin kaukaista aikaa, ettei hän pysty edes muistamaan, mitä olen silloin puhunut. Jos olisin sanonut jotakin loukkaavaa, olisi luultavaa, että hän olisi nostanut asian esille aikaisemmin. Kohun taustalla on tietyn poliittisen ryhmän käynnistämä avaus omalle eduskuntavaalikampanjalleen, jolle yliopiston johto on kannanotollaan antanut tukea.

Rehtorin lausunnolla on ollut myös muita seuraamuksia, joista mainitsen seuraavassa muutamia:

Opiskeluympäristön lisääntynyt epävarmuus: Eräs opiskelija tuli pari päivää sitten keskustelemaan kanssani. Hän oli ilmoittautunut minun graduryhmääni, mutta hän oli epävarma siitä, ollaanko minua erottamassa, eli toteutuuko graduryhmä. Riippumatta siitä, mitä rehtori on tarkoittanut julkisilla kannanotoillaan, ne ovat synnyttäneet opiskelijoissa tämänkaltaista epävarmuutta. Opiskelijan kannalta ei ole normaali tilanne, että hän joutuu jännittämään oman graduohjaajansa mahdollista erottamista yliopistosta ja sen vaikutusta omiin opintoihinsa.

Opiskeluympäristön turvattomuus: Opiskelijoiden parissa liikkui huhuja vihreiden opiskelijapoliitikkojen kampanjasta jo ennen sen toteutumista. Näistä huhuista tietoiset opiskelijat joutuivat toteamaan, että yliopiston johto lähti tukemaan yhden poliittisen ryhmän poliittisesti motivoitua kampanjaa yliopiston työntekijää vastaan. Tämä herättää turvattomuutta opiskelijoissa, jotka voisivat omien mielipiteidensä takia pelätä joutuvansa samankaltaisen ajojahdin kohteeksi. Koska yliopiston johto on tässä tapauksessa osoittanut harkinnan puutetta, opiskelijat voivat pelätä saman harkinnan puutteen toistuvan myös mahdollisten tulevien kampanjoiden yhteydessä.

Rehtorin lausunnon yhteiskunnalliset seuraamukset: Rehtori on lausumillaan vahingoittanut mainettani saattamalla valtakunnalliseen julkisuuteen käsityksen sopimattomuudestani tehtäviini yliopistossa.

Rehtorin lausunnon vaikutus yliopiston maineeseen: Helsingin Sanomien haastattelun yhteydessä olevan yleisökeskustelun kommentit ovat voittopuolisesti kriittisiä rehtorin esittämiä periaatteita kohtaan. Rehtorin puolustamia periaatteita pidetään useissa kommenteissa räikeän epäoikeudenmukaisina ja yhdessä kommentissa jopa ihmetellään, miksi Jyväskylän yliopisto haluaa profiloitua pedofilian puolustajaksi. Kriittisiä kommentteja on ollut luettavissa myös Keskisuomalaisen sivuilta.   

Käynnissä olevan tutkimusprosessin puolueettomuuden vaarantuminen: Ilmaisemalla julkisesti kielteisen käsityksensä kirjoituksestani ja toiminnastani rehtori on sitoutunut tietynsuuntaiseen kannanottoon ennakolta, ennen asianmukaista asian selvittämistä ja minua mitenkään kuulematta. Tämän jälkeen hänen saattaa olla ylivoimaista päätyä asian käsittelyssä vapauttavaan ja maineeni puhdistavaan lopputulokseen.

Yhteenvetona totean, että rehtorin virheellinen menettelytapa on omiaan rajoittamaan perustuslain takaamaa sananvapauttani. Sillä on kielteisiä heijastusvaikutuksia myös opetuksen ja tutkimuksen vapauteen. Se on synnyttänyt opiskelijoissa epävarmuutta ja luonut opiskeluympäristöön turvattomuutta. Rehtorin virheellinen toimintatapa vaarantaa myös oikeusturvani yliopistossa käynnissä olevassa kurinpidollisessa tutkimusprosessissa.

 

Tapio Puolimatka

Kasvatuksen teorian ja tradition professori