Tutkimus sateenkaarilapsista

Tapio Puolimatka (julkaistu Kalevassa 15.11. 2014)

Suvi (Kaleva 12.11.) vetoaa kirjoituksessaan Melbournen yliopiston tutkimukseen, jonka mukaan "sateenkaariperheiden lasten yleisterveys on heterovanhempien lapsia parempi".

 Tässä tutkimuksessa on kuitenkin suuria ongelmia. Otos ei ole edustava, se ei perustu satunnaisotantaan. Tietolähteinä käytettiin 315 homoseksuaalisen parin raportteja 500 lapsensa hyvinvoinnista ja terveydestä. Heitä etsittiin homoseksuaalisissa ryhmissä ja tapahtumissa julkaistuilla ilmoituksilla, joiden perusteella kiinnostuneet saattoivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua tutkimukseen.

 Tutkimukseen ilmoittautuneet vanhemmat tiesivät osallistuvansa tutkimukseen, joka käsitteli samaa sukupuolta olevien perheiden hyvinvointia. He olivat tietoisia tutkimuksen tärkeästä poliittisesta ja retorisesta merkityksestä. Heillä on vahva syy antaa myönteisiä raportteja omien lastensa hyvinvoinnista.

 Sen sijaan heteroseksuaalisten lasten vertailuryhmää koskeva tosiasia-aineisto tulee puolueettomista julkisista terveyskartoituksista.

 Niinpä tämän tutkimuksen perusteella emme saa tietoa samaa sukupuolta olevien lasten hyvinvoinnista. Korkeintaan saamme tietoa vanhempien käsityksistä omien lastensa hyvinvoinnista. Mutta tarkalleen ottaen saamme tietoa vain siitä, minkälaisen käsityksen kyseiset vanhemmat haluavat antaa lastensa hyvinvoinnista tutkimuksessa, jolla on merkitystä heidän yhteiskunnalliselle asemalleen ja imagolleen.

 On olemassa laaja, ulkoisesti todennettaviin tosiasioihin keskittyvä, tilastollisesti edustaviin otoksiin ja laajoihin pitkittäistutkimuksiin perustuva tutkimusperinne, joka osoittaa biologisen isän ja äidin eheän avioperheen ratkaisevan merkityksen lapsen hyvinvoinnille. Sitä eivät kumoa tällaiset pieniin, vinoutuneisiin näytteisiin perustuvat, pääasiassa ideologisesti motivoituneiden tutkijoiden tekemät tutkimukset, jotka perustuvat subjektiivisiin itsearviointeihin ja päätyvät ehdottamaan, ettei biologista isää tai äitiä tarvita.

 

Avainsanat: Tasa-arvoinen avioliittolaki, tutkimus, sateenkaarilapset, hyvinvointi